קק"ל מבקשת לחקור את מקורות האי-שוויון (זאת לא התחלה של בדיחה)

לכבוד המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע"ש בן-שמש מייסודה של קק"ל

אנו פונים אליכם בעקבות מודעה, שפרסמתם באתרכם ובעתון הארץ מיום 20 בפברואר 2014, שבה אתם מזמינים הצעות מחקר בתחום מדיניות הקרקע בישראל, העוסקות ב"מחוללי פערים ושיוויון במדיניות קרקעית בישראל", עם דגש מיוחד על יחסי מרכז ופריפריה ומציעים מימון מחקרים כאלה:

נושא ההקצאה הבלתי-שוויונית של קרקע ותפקיד השליטה בקרקע ביצירת אי-שוויון בישראל הוא אכן חשוב מאין כמוהו. אנו שמחים שאתם, כמכון השייך לקק"ל ובראשו עומד יו"ר קק"ל, מר אפי שטנצלר, מציעים להקדיש כספים לבדיקתו. אין ספק שהדבר עולה בקנה אחד עם ייעודו של המכון כ-think tank ("טנק הגיגים") של קק"ל.

לאור חשיבות הנושא, אנו מבקשות ומבקשים לפרוש הצעת מחקר רלבנטית.

1. יש גוף אחד הפועל במדינת ישראל, שמו קק"ל, המחזיק לבדו בבעלות בלעדית 13% מהקרקעות שבידי המדינה, כ-2.5 מיליון דונם. לפי דברי מנכ"ל הארגון, מר אפי שטנצלר, מדובר בין היתר בקרקעות היקרות ביותר במדינת ישראל בגוש דן, באזור חיפה וירושלים.

2. הגוף האמור מפיק מהקרקעות האמורות הכנסות בגובה של כמיליארד שקל בכל שנה. אין מדובר בהכנסה מעבודה, מתרומה לחברה, מפיתוח רעיונות, מהשקעות – אלא בדמי חכירה מהרכוש הקרקעי, כפי שנהגו לעשות בעבר בעלי אחוזות.

3. הגוף האמור אינו כפוף לפיקוח ציבורי, אינו חושף את חשבונותיו לציבור, ואינו כפוף לפיקוח מבקר המדינה. הוא נהנה גם מפטור ממס שבח.

4. לפי תקנות הגוף, כל קרקעות קק"ל לא יוחכרו למי שאינם יהודים. קשה לחשוב על הפליה גזענית בוטה וגלויה יותר, כאשר מדובר במשאב יקר וחשוב לכל יושבי הארץ וזאת, כאשר לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמחצית הילדים מתחת לקו העוני אינם יהודים.

5. למעלה ממחצית מהקרקעות שבבעלות גוף זה – כמיליון וחצי דונם, לפי הערכות מומחים – ובמיוחד הקרקעות באזורים היקרים שבלב הארץ, הן רכוש שדוד: זהו רכושם של פליטים ופליטות פלסטיניים, שממשלת ישראל העבירה לידיה, ולאחר מכן מכרה לקק"ל בשתי עסקות ענק מפוקפקות, הידועות בשם "עסקת המיליון הראשון" (מכירת מיליון דונם מאדמות הפליטים) ו"עסקת המיליון השני". הגוף עסק אם כן בקנייה ביודעין של קרקע, בידיעה ברורה שקרקע זו נמכרה לו מידי גוף אחר, שותף לעבירה, שלא היה הבעלים החוקיים שלה.

6. מכאן ניתן להצביע על גורם מרכזי למחולל מרכזי של פערים ואי-שוויון בחלוקת משאבי הקרקע בארץ: גוף שמחזיק בידו עושר קרקעי עצום – יותר מכל אדם או גוף פרטי אחר, מפיק ממנו הכנסות עצומות, ומחכיר אותו ליהודים בלבד.

ההנחות שאנחנו מבקשים לבחון במחקר שלנו מסתמכות על מחקרים מקדימים והצטברות ממצאים במספר רב של מאבקים חברתיים על משאבים והזדמנויות:

7. משך עשרות השנים האחרונות השתמש הגוף בעושרו כדי לקדם אי-שוויון בישראל, למשל באמצעות הענקת הטבות וסיוע למקורבים לצלחת, אזרחים יהודים שהקימו (באופן בלתי-חוקי) חוות-ענק פרטיות ("חוות בודדים"), או בעזרת מפעלי ייעור מפוקפקים (למשל באזור אל-עראקיב), שתכליתם, כפי שהעיד בשנת 2010 שר החקלאות, היא להבטיח שליטה יהודית בלעדית בקרקע.

8. ברור מכל האמור לעיל, שלא ייתכן שוויון חברתי בארץ כל עוד מחזיק גוף פרטי זה בעושרו הקרקעי העצום. אי אפשר לפתור את בעיית הדיור, אי אפשר להבטיח גישה שוויונית למשאבי הקרקע לכל אזרחי ישראל בלי הבדל לאום, אי אפשר לעשות צדק עם הפליטים הפלסטינים – בלי שהקרקע הנמצאת ברשותו של גוף זה באופן בלתי-חוקי תוחזר לבעליה וכלל משאביו הקרקעיים יועמדו לרשות כלל אזרחי ישראל בשוויון זכויות גמור. ריכוז כזה של משאבי קרקע יקרים בידי גוף פרטי, המחכיר אותה בהתאם לעקרונות גזעניים, הוא מכשול חשוב ביותר בארץ לשוויון בהקצאת קרקעות.

9 מתבקשים לפיכך שני צעדים:

א. להפקיע את כלל קרקעות הקק"ל מידיה, להעביר את הרכוש השדוד שבידה לידי בעליו החוקיים, ולהעביר את שאר רכושה הקרקעי לידי כלל אזרחי ישראל בלי הבדל לאום.

ב. לנתק כל קשר בין גוף פרטי זה לבין זרועות המדינה, שלא תוכל להתיימר להיות מדינה המקיימת שוויון אזרחי ומקדמת שוויון כלכלי כל עוד היא משרתת את האינטרסים של גוף פרטי, הפועל באופן שיטתי ומפלה לקידום מטרותיו – התיישבות יהודית – על חשבון רוב אזרחי המדינה, אלה שאינם יהודים ורוב היהודים שחיים בשלום במקומם ואינם מעוניינים להיות מתיישבים.

10. כיוון שכך, אנו מבקשים לבצע בדיקה ראשונית בשאלה, האם תואילו לממן מחקר בדבר הדרכים היעילות ביותר להפקעת קרקעות קק"ל והעברתן לידי בעליהן, חלוקת העושר הקרקעי באופן שווה, וניתוקה מכל סמכות מדינית וקשר עם מוסדות המדינה. אין ספק שכיוון שמדובר בהתמודדות עם גוף רב-עוצמה ועשיר, הקשור בטבורו במוסדות השלטון והתנועה הציונית, מדובר במשימה קשה ומסובכת, שמצריכה מחקר ובדיקה רציניים.

11. אנו סמוכים ובטוחים, שתכירו בחשיבות נושא המחקר ובקשיים הכרוכים בהתמודדות עם ריכוז כוח ועושר כזה. עם זאת, נשמח אם תחליטו להפוך את מחקרנו למיותר, בכך שתקצרו את הדרך ותחליטו להמליץ להנהלת קק"ל להעביר מייד את כל הקרקע הפלסטינית השדודה לידי בעליה החוקיים, ולמסור שאר הרכוש הקרקעי של קק"ל לידיו של גוף ציבורי דמוקרטי, בניהול נבחרי הציבור משני עמי הארץ, ישראלים ופלסטינים, שינהל את משאבי הקרקע הציבוריים לטובת כל האזרחיות והאזרחים בשוויון מלא. (באותה הזדמנות תוכלו להמליץ גם לבטל את הטבות קק"ל והסיוע בתשתיות להתנחלויות, אבל לכך תידרש אולי ישיבה נפרדת.)

בהעדר מחקר מוסמך בנושא, ניאלץ להמשיך לפעול למימוש מטרות אלה וללמוד את כל מה שצריך ללמוד על הדרך לכך ביחד, בדרך הקשה, היחידה כנראה – דרך המאבק היהודי-הפלסטיני המשותף למען מימוש השוויון בהקצאת המשאבים ובכל תחומי החיים.

בברכה –

תנועת התחברות-תראבוט